Delicious anime enchantress taking you on a wild ride.